امروز   دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۴ - ۲۲:۳۴
 جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز

جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز

 نرخ رسمی ۲۴ ارز ثابت ماند

نرخ رسمی ۲۴ ارز ثابت ماند

نرخ رسمی ۲۶ ارز افزایش یافت

نرخ رسمی ۲۶ ارز افزایش یافت

نرخ رسمی ۱۲ ارز کاهش یافت

نرخ رسمی ۱۲ ارز کاهش یافت

نرخ رسمی ۲۳ ارز کاهش یافت

نرخ رسمی ۲۳ ارز کاهش یافت

نرخ رسمی ۱۸ ارز کاهش یافت

نرخ رسمی ۱۸ ارز کاهش یافت

نرخ رسمی ۲۲ ارز افزایش یافت

نرخ رسمی ۲۲ ارز افزایش یافت

نرخ رسمی ۲۰ ارز کاهش یافت

نرخ رسمی ۲۰ ارز کاهش یافت

نرخ رسمی ١۴ ارز کاهش یافت

نرخ رسمی ١۴ ارز کاهش یافت

نرخ رسمی ٣٠ ارز کاهش یافت

نرخ رسمی ٣٠ ارز کاهش یافت

نرخ رسمی ۲۰ ارز کاهش یافت

نرخ رسمی ۲۰ ارز کاهش یافت

قیمت رسمی ٢۵ ارز ثابت ماند

قیمت رسمی ٢۵ ارز ثابت ماند

 مهلت تسویه بدهکاران بانکی برای آخرین بار تمدید شد

مهلت تسویه بدهکاران بانکی برای آخرین بار تمدید شد

قیمت رسمی ٢۵ ارز کاهش یافت

قیمت رسمی ٢۵ ارز کاهش یافت

جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز

جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز

جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز

جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز

جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز

جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز